Széchenyi 2020

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelő megnevezése: Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adatkezelő rövidített elnevezés: ZALAVÍZ Zrt.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 20-10-040125
Adatkezelő székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Adatkezelő e-elérhetősége: zalaviz@zalaviz.hu
Adatkezelő telefonszáma: +36 92 500 300
Adatkezelő képviselője: Arnhoffer András (elnök-vezérigazgató)
Adatvédelmi tisztviselő: Steyer István (adatvédelmi tisztviselő) 

1. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25. -től visszavonásig tart.

Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga, így a Társaság eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést. 

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A törlésről a Társaságnak az adatot ténylegesen kezelő munkavállalója gondoskodik. A törlést a munkavállaló felett munkáltatói jogköröket ténylegesen gyakorló személy és az adatvédelmi tisztviselő ellenőrizheti.

A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek titoktartási nyilatkozatot tenni.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Társaság megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendők.

2. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez.

A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a Társaság csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számíthat fel.

A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelmi tisztviselőtől, aki azt három napon belül teljesíti.

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

3. Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapjainak használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.

3.1. A honlap adatkezelése

A Társaság rendelkezik honlappal amely az alábbi címen érhető el:

  • https://www.zalaviz.hu
  • https://e-ugyfelszolgalat.zalaviz.hu

A honlapra való be- és kilépést a látogatók számára kis adatcsomagok, ún.. sütik (angol nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie”-k) segítik elő, amelyeket a látogatók informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják.

A cookie-kat a látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, valamint a látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A honlapot a Látogató abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.

A honlap egyrészt az egyedi, ideiglenes jelleggel elhelyezett „spublic” cookie-t alkalmazza a munkafolyamatok azonosítására, azaz annak megállapítására, hogy a látogató be van-e jelentkezve a honlapon vagy sem. Az „spublic” cookie tehát a látogatók számára a honlapra való belépés, illetve az onnan történő kilépés segíti elő. Az „spublic” cookie egy ideiglenes cookie, amely a böngésző bezárásával automatikusan törlődik a látogató informatikai eszközéről, illetve azt a látogató a böngészője beállításai között manuálisan maga is törölni tudja.

Az alábbi cookie-k abból a célból kerülnek alkalmazásra, hogy segítségükkel megállapíthatóak legyenek a honlap látogatására és látogatottságára vonatkozó alábbi statisztikai jellegű, és ilyen célra gyűjtött adatok:

a Látogató keresőmotor, kulcsszó vagy link révén jutott a honlapra („utmz” cookie),

a látogató hányszor látogatta meg a honlapot („utmb” cookie),

a látogató mennyi ideig tartózkodott a honlapon („utma” és az „utmv” cookie),

a látogató mikor látogatta meg először a honlapot („utma” és „utmv” cookie),

illetve a látogató mikor látogatta meg utoljára a honlapot („utmc” és „utmv” cookie).

A fentiek mellett egyes cookie-k óvják a honlapot a túlterheléstől („utmt” cookie), továbbá egyes, a Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik a látogató által használt informatikai eszköz IP-címét is. Az adattárolás a látogató informatikai eszközén valósul meg.

A honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik a fent felsorolt cookie-k segítségével. A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a https://www.google.com/analytics/ weboldalon nyújt részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig itt érhető el bővebb információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/. A honlapról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett látogató személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IPcíme azonosítható.

adatkezelés célja: a Társasággal történő kapcsolatfelvétel honlapon keresztül
kezelt adatok köre:név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel tárgya, üzenet szövege
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig)
adattárolás módja: elektronikus 

3.2.Vízmérő állás bejelentése, átalánymódosítás kérés, csekkpótlás kérés, időpont foglalás

A vízmérő állás leolvasását a Társaság alkalmazottai egy androidos program segítségével végzik. Az androidos óraleolvasó programot megbízás alapján egy külső vállalkozás biztosítja.

A Társaság honlapján lehetőségük van az ügyfeleknek a vízmérőóraállás bejelentésére, az alábbi linken:

https://www.zalaviz.hu/index.php/ugyfelszolgalat/meroallas-bejelentes.

adatkezelés célja: az ügyfelek vízmérőóra állásának rögzítése
kezelt adatok köre: Partnerkód, Fogyasztási hely kódja, Mérőállás, Dátum, Telefonszám, Email cím
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintett hozzájárulása
adattárolás határideje: számviteli szabályok szerint a szolgáltatási tevékenység megszűnését követő 8 év
adattárolás módja: elektronikusan

Az vízmérő állás bejelentés működtetéséhez a Zalavíz Zrt. az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

  • Zalaszám Informatika Kft.-t (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53.)

  • Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft.-t (székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 31.)

  • LIBRA Szoftver Zrt. -t( székhely: 1113 Budapest, Karolina út 65.) 

3.3. Számlázási tevékenység, e-számla regisztráció

A díjbeszedés számlaküldéssel és csekk befizetéssel, valamint banki átutalással és csoportos beszedéssel történik.

Az ügyfelek részére megbízás alapján egy külső vállalkozás készíti és nyomtatja a számlákat.

adatkezelés célja: a Társaság közüzemi szerződésen alapuló kötelezettségeinek teljesítése, ivóvízszolgáltatás ellátása a szolgáltatási területen
kezelt adatok köre: név, anyja neve, születési hely, születési idő, lakcím, értesítési cím, felhasználási hely, a fogyasztásra a számlázásra és a díjfizetésre vonatkozó adatok
adatkezelés jogalapja: víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm.rendelet 56. § (1) bekezdése
adattárolás határideje:számviteli szabályok szerint a szolgáltatási tevékenység megszűnését követő 8 év
adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan 

A Társaság honlapján lehetőségük van az ügyfeleknek e- számla igénylésre.

Az e-számlát a fogyasztók a https://e-ugyfelszolgalat.zalaviz.hu/ honlapon az e-ügyfélszolgálat menüpont alatt igényelhetik. Az ügyintézéshez regisztrálás szükséges.

adatkezelés célja: a fogyasztók e-számla regisztrációjának teljesítése
kezelt adatok köre: Felhasználói név, Felhasználói telefonszám, Felhasználói azonosító, Fogyasztói hely címe, Elektronikus számlázáshoz használandó e-mail cím
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintett hozzájárulása
adattárolás határideje: számviteli szabályok szerint a szolgáltatási tevékenység megszűnését követő 8 év

3.4. e-ügyfélszolgálat biztosítása

adatkezelés célja: e-ügyfélszolgálaton keresztül történű ügyintézés lehetőségének biztosítása
kezelt adatok köre: felhasználó azonosító, név, vevő azonosító, felhasználási hely azonosító ,email cím
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintett hozzájárulása
adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig
adattárolás módja: elektronikusan

Az e-ügyfélszolgálat működtetéséhez a Zalavíz Zrt. az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

  • Zalaszám Informatika Kft.-t (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53.)

  • Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft.-t (székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 31.)

  • LIBRA Szoftver Zrt. -t( székhely: 1113 Budapest, Karolina út 65.)

3.5. Honlapon keresztül feltöltendő önéletrajzok

adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése
kezelt adatok köre: név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, fénykép, az érintett által megadott egyéb adatok, az ajánló személyazonosító adatai, a háttérellenőrzés sikerességének ténye
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig, maximum egy évig
adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan 

4. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. és a GDPR szabályai az irányadóak. Zalavíz Zrt. részletes adatvédelmi-adatbiztonsági szabályzatát a honlapon (https://www.zalaviz.hu/) található "Közérdekű adatok" – Adatvédelmi szabályzat menüpont alatt olvashatja!