Széchenyi 2020

Híreink

Híreink

Tájékoztatás - Változás az ivóvíz- és szennyvízbekötésekre vonatkozó jogi szabályozásban

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat!

A 2017. évi LVII. törvény „Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról” az alábbiak szerint változtatta meg a 2017.évi LVII. törvény víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényt (Vksztv.):

2017. július 1-től:

Vksztv. 55/H. § „Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése."

 • A változás a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvíz bekötővezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvíz bekötővezeték esetén áll fenn.
 • A nem lakossági érintett fogyasztók mentesülnek a Vktsztv-ben meghatározott Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (VFH) megfizetése alól.*
 • Minden érintett fogyasztó mentesül az
  • igénybejelentés elbírálási díja,
  • terv- és adategyeztetés díja,**
  • nyomáspróba díja,
  • bekötési vízmérőóra és annak felszerelési díja alól.

Az ivóvíz- és szennyvíz bekötés a fentieken kívül nem térítés mentes!

 

2017. szeptember 1-től:

Vksztv. 55/I. § „Az ivóvíz-bekötővezeték kiépítésére, fertőtlenítésére, a helyszíni szemlére, a nyomáspróbára, a működőképességi és vízzárósági próbára, a geodéziai bemérésre és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelésére, továbbá a szennyvíz-bekötővezeték létesítésére, annak a már üzemeltetett szennyvíz-törzshálózatra való bekötésére az igénybejelent ő – víziközműszolgáltató helyett – a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személynek is megbízást adhat. A kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartását a műszaki biztonsági hatóság vezeti. A víziközmű-szolgáltató köteles az igénybejelentővel, valamint az igénybejelent ő által megbízott kivitelezési jogosultsággal rendelkező személlyel együttműködni.

 • Jogi és természetes személyek is lehetnek a kivitelezők (feljogosított vízszerelő), melyek kiépíthetik a bekötéseket. Ezen személyek engedélyezéséről és nyilvántartásáról a műszaki-biztonsági hatóság fog gondoskodni, később megjelenő Kormányrendelet szerint. Tehát jelenleg ilyen feljogosított szerelő nincs!
 • Az ivóvíz bekötő vezeték rákötését a fővezetékre az eddigi előírásokhoz hasonlóan kizárólag a víziközmű szolgáltató végezheti, mely tevékenységért továbbra is díjat kér: anyagköltség, munkadíj.
 • Zalavíz Zrt. az eddigi gyakorlatában is hozzájárult a bekötő vezetékek jogosultsággal rendelkező harmadik fél által történő kiépítéséhez. Annyi a változás, hogy ha feljogosított szerelő, abban az esetben a vízmérőt is felszerelheti, melyet térítés mentesen biztosít megrendelőnek. 

* A víziközművek fejlesztéséhez hozzájárulást ugyan a Tv-ben meghatározott esetben nem szedhet a szolgáltató, de ha van fizikai korlátja az ellátásnak, akkor a bekötés kiépítését megtagadhatja.

Mivel a törvényi változás csak a 2017.07.01-ei dátumot követő új bekötésekre vonatkozik (ahol eddig még nem volt), az ezt megelőző időszakban megvalósult bekötéseknél a fizetendő VFH alapja továbbra is a szolgáltatási szerződésben meghatározott kontingens, ill. a megvalósult fogyasztás. Ez azt jelenti, hogy a korábban megvalósult bekötések esetében a kontingens túllépéseknél továbbra is fennáll a fizetési kötelezettség, úgymint a kontingensen felüli többletigényeknél.

** Az adatszolgáltatás (pl.: térkép nyilvántartások kiadása) nem térítésmentes szolgáltatás. Tervegyeztetésnél és adategyeztetésnél kizárólag a víziközmű szolgáltató által végzett tevékenységekre vonatkozik a térítésmentesség, azaz a víz- és szennyvízbekötések tervegyeztetése pl. a gázszolgáltatónál nem lesz díjmentes!

 

Zalaegerszeg, 2017. június 29.                      

                                                                                               Zalavíz Zrt.