Irányítási rendszereink

Irányítási rendszereink

Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság ivóvíz és csatornaszolgáltatási tevékenységet folytat. A Részvénytársaság célja, hogy tevékenysége során nem csak kimagasló minoségű szolgáltatást nyújtson a felhasználóknak, partnereinek, hanem elébe kell mennie ezek jövőbeli igényeinek is.

Ennek érdekében az alábbi irányítási rendszereket működtetjük:

 


Minőségpolitikánk

Az Észak-zalai Víz-és Csatornamû Zártköröen Mûködõ Részvénytársaság fõ tevékenységként ivóvíz és csatornaszolgáltatási tevékenységet folytat. A Részvénytársaság célja, hogy tevékenysége során nem csak kimagasló minõségû szolgáltatást nyújtson a fogyasztóknak, vevõknek, hanem elébe kell mennie partnerei jövõbeli igényeinek is.

A piacaink megtartása és bõvítése, valamint a vevõink, tulajdonosaink és a társadalom minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében a minõség iránti elkötelezettségünk jeléül a következõket tûzzük ki célul:

 • a víziközmû törvény és más vonatkozó jogszabályi elõírásoknak történõ megfelelés
 • a felettes hatóságokkal történõ magassztinû kapcsolattartás, lehetõségeinkhez mérten a hatósági elvárásoknak történõ maximális megfelelés 
 • az ellátás biztonságának biztosítása minden rendelkezésre álló eszközzel és erõforrással
 • a vevõk egészséges ivóvízzel történõ ellátása, a csatornaszolgáltatás hatékony biztosítása
 • korrekt üzleti viselkedés, a kölcsönös bizalom kialakítása, ügyfeleinkkel, partnereinkkel, a tulajdonosokkal,
 • a vevõk igényeinek felmérése és kielégítése,
 • vevõkkel való kapcsolattartás elmélyítése, fejlesztése
 • a tevékenységek mûszaki és személyi feltételeinek biztosítása, 
 • széleskörû ismereteink és kiterjedt partneri kapcsolatrendszerünk fenntartása és mélyítése
 • folyamatos javítás minden tevékenységi területünkön.

Tevékenységünk középpontjában a minõség és környezet szemléletû munkavégzés áll, melynek biztosítása érdekében MSZ EN ISO 9001: 2015 valamint MSZ EN ISO 14001: 2015 szabványok szerinti integrált minõség- és környezetirányítási rendszert mûködtetünk. Minõségpolitikánkat és minõségcéljainkat rendszeresen felülvizsgáljuk.

A minõségpolitikában foglaltak megvalósítása minden munkavállalóra vonatkozóan kötelezõen érvényes.


Környezeti politikánk

Az Észak-zalai Víz-és Csatornamû Zártkörûen Mûködû Részvénytársaság fõ tevékenységként ivóvíz termelési, -kezelései, -ellátási, valamint szennyvíz elvezetési, -tisztítási és csatornaszolgálati tevékenységet folytat. A Részvénytársaság célja, hogy tevékenysége során nem csak kimagasló minõségû szolgáltatást nyújtson az ügyfeleinek  hanem elébe kell mennie partnerei jövõbeli igényeinek is.

Részvénytársaságunk felismerte, hogy kiemelten fontos a környezetünk védelme, ezért tevékenységeinket, szolgáltatásainak a „”fenntartható fejlõdés” valamint az életciklus szemlélet figyelembe vételével végezzük. Környezetvédelmi elkötelezettségünk jegyében a következõk betartására helyezünk nagy hangsúlyt:

 • a víziközmû törvény és más vonatkozó jogszabályi elõírásoknak történõ megfelelés
 • a felettes hatóságokkal történõ magassztinû kapcsolattartás, lehetõségeinkhez mérten minden érdekelt fél felé történõ maximális megfelelési kötelezettség teljesítése 
 • a környezetszennyezés megelõzése, a környezeti teljesítményünk folyamatos javítása, a jelentős környezeti tényezőink csökkentése, a termelt hulladékok mennyiségének és fajtájának csökkentése, egyre nagyobb arányú szelektív gyűjtése, az energiafelhasználás hatékonyságának növelése, a megújuló energiaforrások kiaknázása, a környezetbarát technológiák bevezetése és régiós szinten történõ terjesztése, a vízbázisaink védelme, a keletkezett kommunális szennyvíziszap környezetbarát elhelyezése, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz minél nagyobb arányú összegyűjtése
 • környezetvédelmi célok és követelmények megfogalmazása, azok teljesülésének folyamatos figyelése, évente történő kiértékelése 
 • a munkavállalóink környezettudatosságának rendszeres oktatásokkal történő fejlesztése

Részvénytársaságunknál a környezeti teljesítményünk folyamatos javítása érdekében környezetközpontú irányítási rendszert mûködtetünk és tartunk fenn az MSZ EN ISO 14001: 2015 nemzetközi szabvány szerint, amellyel biztosítjuk környezetpolitikánk megvalósulását. Környezetpolitikánkat és céljainkat rendszeresen felülvizsgáljuk.
A környezetpolitikában foglaltak megvalósítása minden a Zalavíz Zrt. felügyelete alatt munkát végző személyre vonatkozóan kötelezõen érvényes.


Munkavédelmi politikánk

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság fõ tevé-kenységként ivóvíz és csatornaszolgáltatási tevékenységet folytat. Részvénytársaságunk elkötelezett és célunk, hogy az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkakörülményeket biztosítsuk a dolgozóinknak. Ennek eléréséhez betartunk valamennyi hatályos környezet-, munka és egészségvédelmi jogszabályt. A lehetõ-ségeinkhez képest folyamatosan fejlesztjük technológiánkat, eljárásainkat, mûködési gyakorlatainkat. Foglalkoztatásunk alapelve a magas színvonalú egészségvédelem és a biztonság megteremtése. Társaságunk törekvése mellett ez valamennyi dolgozónk személyes kötelezettsége. Politikánkat a múlt gyakorlati tapasztalatai, a jelenkor eredményei alapján állítottuk fel, hogy megelõzzük az ésszerûtlen egészségi és biztonsági kockázatokat.

Feladataink céljaink teljesítéséhez:

 • Felelõs megfelelõ képzettségû vezetõ munkavállaló kijelölése az egészség- és munkavédelmi tevékenység mûködtetéséhez, aki együttmõködik a vezetõkkel, munkavállalókkal, szakértõkkel, hatóságokkal.
 • Programokat vezetünk, amelyekkel azonosítjuk és felülvizsgáljuk a munkahelyi kockázatokat
 • Intézkedünk, hogy valamennyi munkavállalónk világosan értse Társaságunk egés-zség- és munkavédelmi programját, amely közvetlen hatással van rájuk és kötele-zettségeikre
 • Biztosítunk pénzügyi és egyéb forrásokat egészségvédelmi és biztonsági programja-ink bevezetésére
 • Új létesítmények, technológiák, gyakorlat kialakításánál törekszünk innovatív megoldások alkalmazására, amelyek csökkentik az egészségvédelmi és biztonsági kockázatokat 
 • Folyamatos ellenõrzéseket végzünk területeinken a folyamatos magas színvonal fenntartása érdekében
 • Alávetjük magunkat hatósági ellenõrzéseknek, igyekszünk jó kapcsolatot fenntartani a hatóságokkal
 • Betartjuk a munkavállalói követelésekre vonatkozó jogszabályi elõírásokat, munkavállalói érdekképviseleti rendszer mûködtetünk a munka- és egészségvédelem területén.

MSZ EN ISO 9001: 2015, MSZ EN ISO 14001: 2015 szabványok szerinti integrált minõség- és környezetirányítási rendszert mûködtetünk, valamint a munkavédelmi szakterületen a vonatkozó MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR) szerinti szabályozást mûködtetünk.
A politikában foglaltak megvalósítása minden munkavállalóra részére kötelezõ.


Élelmiszerbiztonsági politikánk

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű ZRt. működési területén ivóvíz- és csatornaszolgáltatási tevékenységet folytat. Az ivóvíz az élelmiszeripar egyik legfontosabb alapanyaga, így kötelességünknek érezzük az élelmiszer-biztonság rendszer kiépítését és működtetését.

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű ZRt. az MSZ EN ISO 22000:2005 szabvány bevezetésével és működtetésével a fogyasztóink egészségének fokozott védelmét biztosítjuk. Az élelmiszer-biztonsági rendszer hatékony működése növeli az élelmiszer-biztonságot és vevőink elégedettségét.

Az élelmiszer-biztonság iránt elkötelezett vállalatirányítás érdekében a következőket tűztük ki célul:

 • egyenletesebb vízminőség és biztonság létrehozása,
 • a törvényi és hatósági előírások betartása és betartatása,
 • élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer alkalmazása, ellenőrzése és felülvizsgálata,
 • beszállítókkal jó kapcsolat tartása, csak a kifogástalan minőségű anyagok beszállítása,
 • személyi és tárgyi eszköz higiénia megteremtése,
 • megtakarítási lehetőségek feltárása,
 • támogatjuk a széleskörű szakmai ismeretek elsajátítását, élelmiszer-biztonsági és szakmai képzésekkel, oktatásokkal.

A minőségi, környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági célok elérése érdekében a víz- és csatornaszolgáltatás folyamatait az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ EN ISO 22000:2005 szabványok szerinti integrált rendszert működtetünk.

A vízbiztonsági politika megvalósítása Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű ZRt. minden munkavállalójára kötelezően érvényes.


Laboratórium minőségpolitikai nyilatkozat

Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ZALAVÍZ ZRT.) célul tűzte ki, hogy a Laboratórium a „Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelményei” című, MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 számú szabványnak, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által kiadott vonatkozó útmutatóknak megfelelően kialakított minőségirányítási rendszert vezet be és alkalmazásával a legmagasabb műszaki szint elérésére törekszik, s ezáltal kielégíti a vevők, szabályozó hatóságok, valamint a laboratórium elismerését végző Nemzeti Akkreditáló Hatóság igényeit.

E célt a Laboratórium a Minőségirányítási Kézikönyv MK-1. számú fejezetében ismertetett tevékenységi körében, az MK-1-U01 számú dokumentumban felsorolt vizsgálati és mintavételi módszerek alkalmazásával, valamint a vevők részére nyújtott vizsgálati és mintavételi szolgáltatások megfelelő minőségének biztosításával kívánja elérni.

A kitűzött célok érdekében az alábbiakhoz a szükséges körülményeket és anyagi feltételeket mindenkor biztosítom:

 • a megfelelő képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező személyzetet,
 • a személyzet szakmai továbbképzését, tájékoztatását és ezáltal a tudatosságát,
 • megfelelő kommunikációs folyamatot a felső vezetés és a személyzet között,
 • a vizsgálati előírások biztosítását és követésének lehetőségét,
 • a műszerpark fejlesztését, eszközfelújítást, kalibrálást, hitelesítést, karbantartást,
 • a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztését,
 • az irányítási rendszer működésének fenntartását a rendszer módosításának tervezése és bevezetése esetén is,
 • a vizsgálati eredmények és a vevő adatainak titkos kezelését,
 • a műszaki ítélet függetlenségét,
 • a jártassági vizsgálatokban való részvételt
 • a megfelelő környezeti feltételeket,
 • az egészség- és balesetvédelmet,
 • a vevői, törvényi és egyéb jogszabályi követelmények teljesítését.


A Laboratórium független az üzemeltető szervezettől, dolgozóinak díjazása nem függ az elvégzett munka mennyiségétől és a vizsgálati eredmények minőségétől.
A Minőségirányítási Kézikönyvben megfogalmazott célokat, feladatokat, eljárásokat a laboratórium dolgozói naprakészen ismerik és tevékenységüket az ebben meghatározottak szerint végzik.
A Minőségirányítási Kézikönyv előírásainak betartatásáért a laboratórium vezetője mint minőségirányítási megbízott felelős.


Tanúsítvány zárt informatikai rendszerről

A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. (1123 Budapest, Kékgolyó u. 6.) mint tanúsító szervezet tanúsítja, hogy az Észak-Zalai Víz és Csatornamű Zrt. által működtetett,a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 63. § (5) bekezdésében szereplő, a díjak hibátlan kiszámítását végző rendszerelemek 2014.11.25-én vizsgált állapota,mint zárt informatikai rendszer megfelel a 77/2013. (XII.19.) NFM rendelet 3. és 4. sz. melléklet  adminisztratív védelem 1, fizikai védelem 2, logikai védelem [3,3,3] biztonsági osztályába sorolt követelményeinek.

A rendszerműködtető által foganatosított adminisztratív, fizikai és logikai védelmi intézkedések garantálják az  információbiztonsági veszélyekből származó kockázatok elfogadható mértékű szinten tartását.

A tanúsítvány regisztrációs száma: HUNG-TJ-ZART-325/n-2017 A tanúsítvány érvényességének kezdete: 2018. január 01. A tanúsítvány érvényességének vége: 2020. december 31.

Jelen tanúsítvány állításait éves felülvizsgálati eljárásokkal meg kell erősíteni.