Széchenyi 2020

Irányítási rendszereink

Irányítási rendszereink

Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság ivóvíz és csatornaszolgáltatási tevékenységet folytat. A Részvénytársaság célja, hogy tevékenysége során nem csak kimagasló minoségű szolgáltatást nyújtson a felhasználóknak, partnereinek, hanem elébe kell mennie ezek jövőbeli igényeinek is.

Ennek érdekében az alábbi irányítási rendszereket működtetjük:


Minőségpolitikánk

Az Észak-zalai Víz-és Csatornamû Zártköröen Mûködõ Részvénytársaság fõ tevékenységként ivóvíz és csatornaszolgáltatási tevékenységet folytat. A Részvénytársaság célja, hogy tevékenysége során nem csak kimagasló minõségû szolgáltatást nyújtson a fogyasztóknak, vevõknek, hanem elébe kell mennie partnerei jövõbeli igényeinek is.

A piacaink megtartása és bõvítése, valamint a vevõink, tulajdonosaink és a társadalom minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében a minõség iránti elkötelezettségünk jeléül a következõket tûzzük ki célul:

 • a víziközmû törvény és más vonatkozó jogszabályi elõírásoknak történõ megfelelés
 • a felettes hatóságokkal történõ magassztinû kapcsolattartás, lehetõségeinkhez mérten a hatósági elvárásoknak történõ maximális megfelelés 
 • az ellátás biztonságának biztosítása minden rendelkezésre álló eszközzel és erõforrással
 • a vevõk egészséges ivóvízzel történõ ellátása, a csatornaszolgáltatás hatékony biztosítása
 • korrekt üzleti viselkedés, a kölcsönös bizalom kialakítása, ügyfeleinkkel, partnereinkkel, a tulajdonosokkal,
 • a vevõk igényeinek felmérése és kielégítése,
 • vevõkkel való kapcsolattartás elmélyítése, fejlesztése
 • a tevékenységek mûszaki és személyi feltételeinek biztosítása, 
 • széleskörû ismereteink és kiterjedt partneri kapcsolatrendszerünk fenntartása és mélyítése
 • folyamatos javítás minden tevékenységi területünkön.

Tevékenységünk középpontjában a minõség és környezet szemléletû munkavégzés áll, melynek biztosítása érdekében MSZ EN ISO 9001: 2015 valamint MSZ EN ISO 14001: 2015 szabványok szerinti integrált minõség- és környezetirányítási rendszert mûködtetünk. Minõségpolitikánkat és minõségcéljainkat rendszeresen felülvizsgáljuk.

A minõségpolitikában foglaltak megvalósítása minden munkavállalóra vonatkozóan kötelezõen érvényes.


Környezeti politikánk

Az Észak-zalai Víz-és Csatornamû Zártkörûen Mûködû Részvénytársaság fõ tevékenységként ivóvíz termelési, -kezelései, -ellátási, valamint szennyvíz elvezetési, -tisztítási és csatornaszolgálati tevékenységet folytat. A Részvénytársaság célja, hogy tevékenysége során nem csak kimagasló minõségû szolgáltatást nyújtson az ügyfeleinek  hanem elébe kell mennie partnerei jövõbeli igényeinek is.

Részvénytársaságunk felismerte, hogy kiemelten fontos a környezetünk védelme, ezért tevékenységeinket, szolgáltatásainak a „”fenntartható fejlõdés” valamint az életciklus szemlélet figyelembe vételével végezzük. Környezetvédelmi elkötelezettségünk jegyében a következõk betartására helyezünk nagy hangsúlyt:

 • a víziközmû törvény és más vonatkozó jogszabályi elõírásoknak történõ megfelelés
 • a felettes hatóságokkal történõ magassztinû kapcsolattartás, lehetõségeinkhez mérten minden érdekelt fél felé történõ maximális megfelelési kötelezettség teljesítése 
 • a környezetszennyezés megelõzése, a környezeti teljesítményünk folyamatos javítása, a jelentős környezeti tényezőink csökkentése, a termelt hulladékok mennyiségének és fajtájának csökkentése, egyre nagyobb arányú szelektív gyűjtése, az energiafelhasználás hatékonyságának növelése, a megújuló energiaforrások kiaknázása, a környezetbarát technológiák bevezetése és régiós szinten történõ terjesztése, a vízbázisaink védelme, a keletkezett kommunális szennyvíziszap környezetbarát elhelyezése, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz minél nagyobb arányú összegyűjtése
 • környezetvédelmi célok és követelmények megfogalmazása, azok teljesülésének folyamatos figyelése, évente történő kiértékelése 
 • a munkavállalóink környezettudatosságának rendszeres oktatásokkal történő fejlesztése

Részvénytársaságunknál a környezeti teljesítményünk folyamatos javítása érdekében környezetközpontú irányítási rendszert mûködtetünk és tartunk fenn az MSZ EN ISO 14001: 2015 nemzetközi szabvány szerint, amellyel biztosítjuk környezetpolitikánk megvalósulását. Környezetpolitikánkat és céljainkat rendszeresen felülvizsgáljuk.
A környezetpolitikában foglaltak megvalósítása minden a Zalavíz Zrt. felügyelete alatt munkát végző személyre vonatkozóan kötelezõen érvényes.


Laboratórium minőségpolitikai nyilatkozat

Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ZALAVÍZ ZRT.) célul tűzte ki, hogy a Laboratórium a „Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei” című, MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 számú szabványnak, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által kiadott vonatkozó útmutatóknak megfelelően kialakított minőségirányítási rendszert vezet be és alkalmazásával a legmagasabb műszaki szint elérésére törekszik, s ezáltal kielégíti a vevők, a szabályozó hatóságok, valamint a laboratórium elismerését végző Nemzeti Akkreditáló Hatóság igényeit.

E célt a Laboratórium a Minőségirányítási Kézikönyv MK-1. számú fejezetében ismertetett tevékenységi körében, az MK-1-U01 számú dokumentumban felsorolt vizsgálati és mintavételi módszerek alkalmazásával, valamint a vevők részére nyújtott vizsgálati és mintavételi szolgáltatások megfelelő minőségének biztosításával kívánja elérni.

 A kitűzött célok érdekében az alábbiakhoz a szükséges körülményeket és anyagi feltételeket mindenkor biztosítom:

- a megfelelő képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező személyzetet,
- a személyzet szakmai továbbképzését, tájékoztatását és ezáltal a tudatosságát,
- megfelelő kommunikációs folyamatot a felső vezetés és a személyzet között,
- a vizsgálati előírások biztosítását és követésének lehetőségét,
- a műszerpark fejlesztését, eszközfelújítást, kalibrálást, hitelesítést, karbantartást,
- a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztését,
- az irányítási rendszer működésének fenntartását a rendszer módosításának tervezése és bevezetése esetén is,
- a vizsgálati eredmények és a vevő adatainak bizalmas, titkos kezelését,
- a műszaki ítélet függetlenségét,
- a jártassági vizsgálatokban való részvételt,
- laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálatok szervezését, lebonyolítását, elvégzését,
- a megfelelő környezeti feltételeket,
- az egészség- és balesetvédelmet,
- a vevői, törvényi és egyéb jogszabályi követelmények teljesítését,
- hogy legyen kommunikáció az irányítási rendszer eredményességéről, valamint a vevők követelményei és az egyéb követelmények teljesítésének fontosságáról.

A Laboratórium független az üzemeltető szervezettől, dolgozóinak díjazása nem függ az elvégzett munka mennyiségétől és a vizsgálati eredmények minőségétől.

Megkövetelem munkatársaimtól, hogy jelentést tegyenek minden olyan tudomásukra jutott helyzetről, amely rájuk, vagy a laboratóriumra nézve érdekösszeférhetetlenséget jelenthet.

Megkövetelem a laboratórium dolgozóitól a laboratóriumi tevékenység során megszerzett, vagy létrehozott összes információ felelős és bizalmas kezelését.

Kötelezem a laboratórium vezetőjét, mint minőségirányítási megbízottat, hogy minden dokumentációt, folyamatot, rendszert, feljegyzést, amely az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány követelményeinek teljesítéséhez kapcsolódik, illessze be az irányítási rendszerbe, vagy hivatkozza meg.

A Minőségirányítási Kézikönyvben megfogalmazott célokat, feladatokat, eljárásokat a laboratórium dolgozói naprakészen ismerik és tevékenységüket az ebben meghatározottak szerint végzik. A Minőségirányítási Kézikönyv előírásainak betartatásáért a laboratórium vezetője, mint minőségirányítási megbízott felelős.


Tanúsítvány zárt informatikai rendszerről

A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. (1123 Budapest, Kékgolyó u. 6.) mint tanúsító szervezet tanúsítja, hogy az Észak-Zalai Víz és Csatornamű Zrt. által működtetett, zárt informatikai rendszer megfelel a jogszabályban meghatározott követelményeknek.

A rendszerműködtető által foganatosított adminisztratív, fizikai és logikai védelmi intézkedések garantálják az  információbiztonsági veszélyekből származó kockázatok elfogadható mértékű szinten tartását.

A tanúsítvány regisztrációs száma: HUNG-TJ-ZART-1037/2023 A tanúsítvány érvényességének kezdete: 2024. január 01. A tanúsítvány érvényességének vége: 2026. december 31.