Széchenyi 2020

Környezetvédelemi tevékenységünk

Környezetvédelemi tevékenységünk

Környezetközpontú irányítási rendszer

2004 óta ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert működtetünk, melyet külső fél által tanúsíttatunk minden évben. A szabvány előírásainak megfelelően a folyamatosan környezeti teljesítményünk fejlesztésre törekszünk. Rendelkezünk környezeti politikával, melynek felülvizsgálatát rendszeresen elvégezzük. Évente környezetvédelmi célokat fogalmazunk meg, melyek teljesülését nyomon követjük és ellenőrizzük. Megállapítottuk tevékenységeink környezeti tényezőit és feltártuk az általuk kiváltott hatásokat a tevékenységek teljes életciklusára vonatkozóan. Hulladékkezelési, valamint környezetvédelmi szabályzatot készítettünk. Évente belső auditot tartunk. A feltárt hiányosságokra, fejlesztendő területekre helyesbítő, megelőző tevékenységeket indítunk. Munkatársaink környezetvédelmi ismereteit folyamatosan frissítjük. Partnereink (külső anyagbeszállítók, vállalkozások) kiválasztásánál nagy hangsúlyt helyezünk a minőség- és környezetirányítás terén elért eredményeikre. Minősített beszállítói listát vezetünk, amit minden évben aktualizálunk.

Hulladékgazdálkodás

Az EHIR rendszerbe bejelentkeztünk. Rendelkezünk nem veszélyes és veszélyes hulladék szállítási és nem veszélyes hulladék hasznosítási engedélyekkel. A hulladékokat típus és jelleg szerint elkülönítetten gyűjtjük. Több telephelyen szelektív hulladékgyűjtést vezettünk be papír, műanyag hulladékra vonatkozóan. A papírhulladék csökkentését elektronikus iratkezelő rendszerünk támogatja. A nyomtató tonerek és patronok, valamint a szárazelemek, mobil akkumulátorok gyűjtése országos gyűjtőhálózat részeként valósul meg. Az építési és hibajavítási munkálatok során keletkező inert (föld, kő, beton, aszfalt, vegyes építési törmelék) hulladékot a keletkezés helyéről egyik telephelyünkre szállítjuk gyűjtésre, vagy egyből hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalkozáshoz szállítjuk. A fém hulladékokat mindig az illetékes hatóság felé történő bejelentés után értékesítjük csak. A veszélyes hulladékokat az illetékes hatóság által jóváhagyott üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen tároljuk. A központi gyűjtőhely műszakilag megfelel a hatósági előírásoknak. A hulladékok keletkezéséről technológiánként naprakész nyilvántartást vezetünk. Hulladékaink elszállításról és további kezelésről mindig engedéllyel rendelkező vállalkozás gondoskodik. Nem veszélyes szerves hulladék és állati eredetű melléktermék kezelő berendezést üzemeltetünk. Rendelkezünk nem veszélyes hulladék hasznosítási és állati eredetű melléktermék ártalmatlanítási engedéllyel is. A rendszer részét képezi egy hőkezelő tartály is, ami segítségével az állati melléktermékekben megtalálható kórokozókat (pl. Salmonella spp. és Escherichia coli) sterilizálni tudjuk. A fogadott szerves hulladékokat és állati mellékterméket a szennyvíztelepi iszappal összekeverve anaerob rothasztás révén hasznosítunk, ami folytán biogáz keletkezik.

Szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás

A szennyvíztisztítás során arra törekszünk, hogy a befogadóba bocsátott tisztított szennyvíz a környezetet minél kevésbé terhelje és megfeleljünk a jogszabályi előírásoknak. Ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük a szennyvíztisztító telepeink tisztítási hatásfokát. A szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszapot vagy komposztálásra vagy mezőgazdasági területekre történő kihelyezésre átadjuk. Akkreditált laboratóriumunk rendszeresen vizsgálja a szennyvíz minőségét a technológia különböző pontjain a környezetterhelés csökkentése érdekében. A térségi szennyvízelvezető rendszereken fellépő szaghatás kiküszöbölésére vegyszeradagolást vezettünk be. Csatornahálózatunk állapotát kamerás csatornavizsgálattal rendszeresen ellenőrizzük, valamint füstöléses eljárással felderítjük az illegális csatornarákötéseket a rendszer biztonságos és hatékony üzemelése érdekében. Rendelkezünk nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési tevékenységre hatósági engedéllyel. Több zalai és vas vármegyei településen is cégünk látja el a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási tevékenységet.

Vízbázisvédelem

Vízbázisaink hosszú távú megóvására törekszünk. Ivóvízbázisaink esetében a védőterületek lehatárolásra kerültek, valamint területhasználati korlátozások vannak érvényben. Több településnél hatósági előírás alapján vízbázis monitoring rendszert üzemeltetünk.

Levegőtisztaság védelem

A légszennyező pontforrások kötelező kibocsájtási méréseit az előírt gyakorisággal elvégeztetjük, az éves levegőtisztaság védelmi bejelentéseket megtesszük. Központi telephelyünkön hőszivattyúkat üzemeltetünk az épület fűtésére. A hőszivattyúk és egyéb folyadékos klímák éves szivárgásvizsgálatát elvégeztetjük, szükséges adatszolgáltatást évente megtesszük. Gépjárműparkunkban CNG üzemű gépjárművek is megtalálhatóak. CNG üzemű gépjárműflottánkat folyamatosan bővítjük. Saját CNG töltőállomást üzemeltetünk a zalaegerszegi szennyvíztisztító telepen, ahol a saját CNG üzemű gépjárműveink, valamint menetrendszerinti tömrgközlekedésben közlekedő CNG üzemű autóbusz tankol. A környezetvédelmi előírások betartása érdekében a járműveinket meghatározott időközönként átvizsgáltatjuk. 

Társadalmi szerepvállalás

Társaságunk számára fontos a környezetvédelem és a környezettudatos életfelfogás továbbadása minden generáció számára. Rendszeresen fogadunk látogatócsoportokat akkreditált laboratóriumunkban, szennyvíztisztító és vízmű telepeinken, diákokat szakmai gyakorlatra. Zalaegerszeg Vármegyei Jogú Város Ökováros Programjában nagy szerepet vállalunk a környezetbarát közösségi közlekedés fenntartásában. Szorgalmazzuk az óvodák, iskolák részvételét rajz pályázatainkon és vízmű telepi üzemlátogatáson a Víz Világnapja alkalmából. Társaságunk minden évben részt vesz városi, országos vagy nemzetközi víziközmű és környezetvédelmi témájú rendezvényeken, kiállításokon.